Leerstoel Oude Testament

Sinds 1993 bekleedt Gert Kwakkel als hoogleraar de leerstoel Oude Testament aan de TUU, een functie die hij sinds 2012 in deeltijd vervult. In onderwijs en onderzoek streeft hij ernaar recht te doen aan de historische context en de oorspronkelijke bedoeling van de boeken van het Oude Testament. Tegelijk wil hij de verbinding met het geheel van Gods openbaring in het oog houden. Het Oude Testament wordt dus ook in samenhang met het Nieuwe Testament en de daarin beschreven vervulling in Jezus Christus gelezen.

Onderwijs

In het onderwijs in de Bachelor staan de eigen aard en boodschap van elk boek van het Oude Testament en de setting waarin het ontstaan is centraal. De studenten bezinnen zich op het karakter van de Bijbelse geschiedschrijving en op verschijnselen als profetie en wijsheid. Ook worden ze uitgenodigd na te denken over de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament en de betekenis van de teksten voor vandaag.

In de eenjarige Algemene Master kunnen studenten Oude Testament als hoofdvak kiezen. Daarin wordt de basis gelegd voor verdere studie, soms in de vorm van promotieonderzoek. In de Predikantsmaster gaat het vooral om het aanleren van exegese van concrete teksten en de theologische verwerking van de inhoud van de oudtestamentische openbaring. In beide Masterprogramma’s is er alle ruimte om in te gaan op spannende vragen. Zoals bijvoorbeeld het geweld dat mensen volgens het Oude Testament in naam van God toepassen.

Onderzoek en publicaties van de hoogleraar richten zich vooral op profetie (Hosea) en de theologische inhoud van het Oude Testament (de door God gesloten verbonden).

Betrokkenen

Naast Prof. Kwakkel zijn de volgende personen betrokken bij onderwijs en onderzoek in het vakgebied Oude Testament:

  • Prof. dr. Koert van Bekkum (Evangelische Theologische Faculteit Leuven). De focus van zijn onderzoek ligt op de Bijbelboeken Genesis tot 2 Koningen. Daarnaast houdt hij zich bezig met theologische exegese en de geschiedenis van de oudtestamentische wetenschap.
  • Egbert Brink ThD. Zijn hart gaat uit naar de oudtestamentische wijsheidsliteratuur. Verder is hij de man achter twee leerlijnen waarin het gaat om begrijpend Bijbel lezen en de actuele vertolking van de teksten vanuit de grondtalen.
  • Prof. dr. Jaap Dekker (Henk de Jong-leerstoel). Hij focust op het boek Jesaja en op Bijbelse theologie. Daarin komt de verbinding tussen Oude en Nieuwe Testament nadrukkelijk aan de orde.
  • Wolter Rose DPhil. Hij doceert Bijbels Hebreeuws en andere semitische talen en is gefascineerd door verschillende theologische thema’s, zoals de glorie van God.

Het aan de leerstoel Oude Testament verbonden onderzoek is ondergebracht in de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology. Daarin vindt een unieke samenwerking plaats van bijbelwetenschappers en systematisch theologen van de Theologische Universiteit Apeldoorn en de TUU. Het onderzoeksprogramma 2024-2029 heeft als titel ‘Crucial commitment’.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?