Leerstoel Nieuwe Testament

De leerstoel Nieuwe Testament is momenteel vacant. Onderwijs en onderzoek zijn belegd bij dr. Arco den Heijer (1989) en dr. Myriam Klinker-De Klerck (1975).

Vanuit de leerstoel Nieuwe Testament wordt onderwijs vormgegeven. Het vak Nieuwe Testament aan de TUU gaat in op het onderzoek rondom het ontstaan en de inhoud van nieuwtestamentische geschriften. Wat voor soorten geschriften omvat het Nieuwe Testament? Hoe zagen ze het licht? Welke theologische en andere inhouden kan je uit deze geschriften opdiepen? Hoe verhouden ze zich tot hun Joodse bedding en de geschriften van andere filosofische en religieuze stromingen in hun tijd? Hoe weerspiegelen ze de sociaal-culturele en ook politieke werkelijkheid van die dagen? Welke dwarsverbindingen zien we tussen de geschriften onderling? En wat betekent dit voor een ‘theologie van het Nieuwe Testament’. Verder wordt ook aandacht gegeven aan het lezen en uitleggen van de bronnen zelf, al dan niet in het Grieks. Daarbij gaan we ook in op methoden van uitleg en de complexiteit van het verstaan (hermeneutisch bewustzijn).

Het onderwijs in de bachelor heeft een inleidend karakter en wil een overzicht bieden van de stand van zaken op bovengenoemde terreinen. In de master zijn de colleges meer thematisch van karakter. Samen met de afdeling Oude Testament is er bijvoorbeeld een module over problematische aspecten van het Bijbelse godsbeeld. In de master is er meer ruimte voor verdieping en zelfstudie.

Het Nieuwtestamentisch onderzoek aan de TUU vindt plaats binnen onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology, een samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn. Bijbelwetenschappers en systematisch theologen zoeken hierin samen naar een vruchtbare interactie. Het onderzoeksprogramma 2018-2023 heeft als titel ‘Discriminating love’.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?