Leerstoel Missiologie

Stefan Paas bekleedt als hoogleraar de leerstoel Missiologie met bijzondere aandacht voor missionaire praktijken in het seculiere Westen, sinds 1 september 2014. Daarvoor was hij sinds 2009 als universitair docent verbonden aan de Theologische Universiteit Utrecht. Paas is eveneens hoogleraar Missiologie & Publieke Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Missiologie is de theologische bezinning op (christelijke zending). Als zodanig maakt het deel uit van de brede familie van zendingswetenschappen: de bestudering van zending vanuit historisch, sociaalwetenschappelijk en theologisch perspectief. Als theologisch vakgebied is de missiologie breed. Immers, over zending kan men nadenken vanuit bijbels-theologisch, historisch-theologisch, systematisch-theologisch en praktisch-theologisch perspectief. Daarbij kan men denken aan vragen over de inter- en transculturele aard van het christelijk geloof, de relaties tussen kerken uit verschillende continenten, wat ‘bekering’ inhoudt, hoe een gemeenschap haar missionaire identiteit beleeft, hoe Ierse monniken bijdroegen aan de kerstening van Noordwest-Europa, of hoe missionaire pioniers hun werk theologisch en spiritueel verstaan in een seculiere context.

De benadering van missiologie aan de Theologische Universiteit Utrecht is vooral (maar niet uitsluitend) praktisch-theologisch. In het onderzoek wordt o.a. met praktisch-theologen samengewerkt in de onderzoeksgroep Centre for Church and Mission in the West (CCMW). Voor de komende jaren heeft dit onderzoek (aansluitend bij het overkoepelende TUU-onderzoeksthema Vulnerability and Hope) als speerpunt hoe heil en heilsbeleving verweven zijn met de vaak kwetsbare realiteit van missionaire gemeenschapsvorming. Dit gebeurt via veldonderzoek in een aantal missionaire gemeenschappen in Nederland. De nadruk ligt daarbij op het ‘onderscheiden’ (discernment) van Gods activiteit in de missionaire context, en op de manier waarop theologisch leiderschap kan bijdragen aan betekenisgeving (sensemaking). Daarnaast zijn er langer lopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar missionaire pioniers in Europa.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?