Wetenschappelijke integriteit

De Theologische Universiteit Utrecht onderschrijft de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit, zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. De gedragscode definieert vijf principes en 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor de instellingen. Met deze code sluit Nederland aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit. 

Ter bescherming en waarborging van die integriteit heeft het College van Bestuur de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Deze regeling voorziet in een procedure voor melding en behandeling van mogelijke schendingen van de integriteit. Deze regeling sluit aan bij het landelijke LOWI reglement, waarbij de Theologische Universiteit Utrecht is aangesloten.

De Nederlandse gedragscode integriteit is onder dit artikel te vinden.

Het eerste aanspreekpunt is de universitaire vertrouwenspersoon prof. dr. Koert van Bekkum. Met hem kunt u mogelijke schendingen van die integriteit, alsmede eventuele vervolgstappen, op vertrouwelijke basis bespreken.

Daadwerkelijke meldingen over (mogelijke) schendingen van de integriteit worden behandeld door de commissie, bestaande uit wetenschappers van de vier levensbeschouwelijke universiteiten (PThU, UvHTUA en de TU Utrecht).

Klachten kunt u richten aan de secretaris van de commissie, de heer D.J (Dominique) de Boer: djdeboer@pthu.nl.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de websites van de VSNUNWO, de KNAW, en het LOWI.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?