Bestuur en organisatie

Het bestuur en de organisatie van de Theologische Universiteit Utrecht ligt bij het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad van Advies en de Universiteitsraad.

College van bestuur

Ten eerste ligt het dagelijks bestuur van de Theologische Universiteit bij het College van Bestuur. Deze bestaat uit drs. J.W. (Pim) Boven (voorzitter) en rector magnificus prof. dr. George Harinck (lid).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is allereerst belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur. De Raad van Toezicht weet zich gebonden aan de code Goed bestuur universiteiten.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en ook de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

De Generale Synode en de Landelijke Vergadering hebben gezamenlijk vijf personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de TU Utrecht (per 12 december 2020). Het betreft S.J. (José) Geertsema (MBA), prof. dr. J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen, ds. A. (Arjan) Koster (secretaris), J. ( Jan) Westert (voorzitter) en drs. J. (Jan ) Dijk.

Stukken voor de Raad van Toezicht dient u te richten aan het adres van de universiteit. Als u de Raad van Toezicht wilt mailen, stuur dan een bericht naar e-mailadres: rvt@tukampen.nl.

Voor een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht kijk hieronder.

Raad van Advies

De Raad van Advies staat de Raad van Toezicht bij met betrekking tot het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

De Raad van Advies staat het College van Bestuur bij met betrekking tot het toezicht op de identiteit en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling. Leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.  Stukken voor de Raad van Advies dient u te richten aan het adres van de universiteit.

De Raad van Advies is op 12 december 2020 benoemd in een gezamenlijke vergadering van de Generale Synode en de Landelijke Vergadering. De Raad bestaat uit ds. P. (Pieter) van den Berg, dr. P. (Pieter) Boonstra, dr. G. (Geert) van Dijk, prof. dr. J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen, dr. J.H. Soepenberg, prof. dr. ir. B.P. (Bernard) Veldkamp.

Als u het curatorium wilt mailen, stuur dan een bericht naar curatorium@tukampen.nl.

Als u een profielschets voor leden van de Raad van Advies wilt zien, kijk dan hieronder bij downloads.

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) is een van de twee controlerende gremia binnen de Theologische Universiteit. Waar de Raad van Toezicht extern toezicht houdt, doet de UR dat intern. Zij treedt op namens het personeel en de studenten van de universiteit. Om dit toezicht ten uitvoer te brengen vergadert de UR regelmatig met het College van Bestuur. Voor een aantal zaken heeft het College van Bestuur instemming nodig van de UR, voor veel andere advies. De taak en het functioneren van de UR staan uitgebreid beschreven in de Regeling Universiteitsraad.

Activiteit
De Universiteitsraad vergadert elke maand met uitzonderingen van de vakanties. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Leden
De Raad bestaat uit twee geledingen, personeel en studenten, met elk drie leden. De raad wordt geleid door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en een secretaris.

Personeelsgeleding

Studentengeleding

Notulist

Contact
Mocht je in contact willen komen met de universiteitsraad, stuur dan een mail naar universiteitsraad@tukampen.nl.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?