Stichtingen en fondsen

De Theologische Universiteit Utrecht kent de volgende stichtingen en fondsen:

Universiteitsontwikkelingsfonds

Het doel van het Universiteitsontwikkelingsfonds is allereerst om projecten te financieren die een bijzondere bijdrage leveren aan de missie van de Theologische Universiteit, dat wil zeggen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie.

Het fonds wordt gevoed door giften en legaten (testamentaire beschikkingen) aan de Theologische Universiteit. Wie overweegt om aan dit fonds bij te dragen, kan dan zijn of haar bedrag vervolgens een speciale bestemming geven: een zelf te kiezen terrein van de theologie, een onderzoek over een bepaald thema etc.

Bankgegevens: ABN-AMRO, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie ontvangen over de wijze waarop u via het Universiteitsfonds kunt bijdragen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie? Neem dan contact op met Pim Boven: jwboven@tukampen.nl of tel: 038-4471710.

Greijdanus-Kruithoffonds

Het Greijdanus-Kruithoffonds (GKF) is te herleiden tot prof. dr. Seakle Greijdanus (1871-1948) en zijn vrouw Maartje Kruithof. Zij hadden geen kinderen. Na de dood van prof. Greijdanus is het fonds opgericht uit het batig saldo van de nalatenschap. Het heeft in het algemeen als doel: de ondersteuning van hulpbehoevende studenten. Later is de doelstelling specifieker gemaakt: studenten die zich voorbereiden op een promotie hebben voorrang.
Zo vervult het Greijdanus-Kruithof Fonds tegenwoordig een belangrijke rol voor junioronderzoekers aan de universiteit en voor andere alumni die aan een dissertatie werken. Veel van de kosten die zij maken tijdens hun onderzoek, met name als het gaat om de aanschaf van boeken en het bezoeken van congressen, worden betaald uit dit fonds.

RSIN-nummer: 0080.29.441

Adresgegevens:

Plompetorengracht 3
3512 CA Utrecht 

De stichting heeft dus het volgende tot doel: het verlenen van financiële steun aan studenten en promovendi in de Theologie, studerende respectievelijk werkende aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Utrecht.

Wilt u een aanvraag indienen? Stuur dan een mail aan het CvB, per adres bavanittersum@tukampen.nl.

 • Jan Westert  (voorzitter)
 • José Geertsema
 • Pieter Groen
 • Arjan Koster
 • Ben Vreugdenhil

Het Greijdanus-Kruithoffonds heeft geen bezoldigde bestuursleden.

Financiële verzorging van de opleiding tot den Dienst des Woords

Anbi Stichting Financiële verzorging van de opleiding tot den dienst des woords in de gereformeerde kerken in Nederland (Vrijgemaakt naar Art. 31 k.o.)

Statutaire naam: Stichting Financiële verzorging van de opleiding tot den dienst des woords in de gereformeerde kerken in Nederland (Vrijgemaakt naar Art. 31 k.o.)

Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden om gereformeerd theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling te bevorderen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Pim Boven, lid van het College van Bestuur via: jwboven@tukampen.nl of tel. 0384471710.

Contactgegevens:

Plompetorengracht 3
3512 CA Utrecht 

RSIN: 0028.90.811

Doelstelling
De stichting fungeert sinds 1996 als steunstichting van de ‘Theologische Universiteit van de gezamenlijke rechtspersoonlijkheid bezittende Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)’. Het doel is het (niet actief) verwerven van schenkingen, legaten en erfstellingen. Deze verkregen middelen komen vervolgens ten goede aan de Theologische Universiteit. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn het verwerven van giften en legaten i.v.m. het behalen van de doelstelling.

De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:

 • Jan Westert  (voorzitter)
 • José Geertsema
 • Pieter Groen
 • Arjan Koster
 • Ben Vreugdenhil

Beloningsbeleid is niet van toepassing.

Stichting HBS ondersteunde van 1973 tot 2018 buitenlandse studenten die in Kampen theologie studeerden. In die jaren voltooiden meer dan 180 internationale studenten hun opleiding. Velen van hen verspreiden nu het evangelie in hun eigen land. Sinds 1 januari 2018 is het werk van Stichting HBS vervolgens voortgezet door stichting Verre Naasten via het project Kerkleiders op Missie. Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://verrenaasten.nl/studiefonds-kerkleiders .

Deddens stichting

Aan de Theologische Universiteit is de Deddens-stichting verbonden sinds 2002. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de studie en de kennis van het kerkrecht, inzonderheid van het gereformeerde kerkrecht. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het inrichten en instandhouden van een Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum – waarin de door de oprichters van de stichting aan de stichting geschonken boeken en documentatie, zijn ondergebracht – in de daartoe met de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Broederweg 15 te Kampen overeengekomen afgesloten ruimte in het ‘Linneweeversgildehuys’, naast de Dr. R.J. Dam-kamer;
 • het beheren, toegankelijk maken, aanvullen en up to date houden van de onder a. genoemde collectie in het Centrum;
 • het bekendheid geven aan het bestaan en de doelstelling van het Centrum;
 • het verlenen van een financiële bijdrage voor het onderzoek ten behoeve van een te publiceren studie op het gebied van het gereformeerde kerkrecht die de kennis daarvan verdiept;
 • hetgeen overigens van belang is te achten voor de kennis van het gereformeerde kerkrecht en voor de praktijk van het leven en samenleven van de gereformeerde kerken in binnen- en buitenland.

Het bestuur bestaat in 2014 uit de volgende personen: W.O. Deddens (voorzitter), mr. dr. P.T. Pel en dr. P.L. Voorberg.

Prof. drs. D. Deddens was van 1979-1988 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit. In de universiteitsbibliotheek, in de zgn. Deddenskamer, bevindt zich sinds 2002 zijn collectie boeken op het gebied van het kerkrecht, bijvoorbeeld van het congregationalisme en het presbyterianisme en van de kerkgeschiedenis van Schotland en Noord-Amerika. In deze collectie-kamer zijn ook externe onderzoekers op dit expertise-gebied van harte welkom. Zij kunnen vervolgens van alle faciliteiten van de bibliotheek gebruik maken.

De Deddens-Stichting heeft een ANBI-status. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Stichting Afbouw Kampen wil allereerst subsidie verlenen voor de uitgave van dissertaties of andere wetenschappelijke publicaties, aan studenten van de Theologische Universiteit te Utrecht ter bevordering van de gereformeerde theologische wetenschap. www.stichtingafbouw.nl.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?