Opleidingscommissie

De opleidingscommissie van de Theologische Universiteit Utrecht is een advies- en medezeggenschapsorgaan ten behoeve van het CvB voor alle zaken die het onderwijs betreffen. De taken en het functioneren van de opleidingscommissie staan uitgebreid beschreven in het reglement van de commissie. Dit document kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Samenstelling

Personeelsgeleding
De volgende personeelsleden maken deel uit van de opleidingscommissie:

Studentgeleding
De volgende studenten zijn vertegenwoordigd:

 • Pieter Tempelman (student Bachelor)
 • Hannah van der Horst-de Gelder (student Master Algemeen)
 • David Linandi (student Bachelor)
 • Hanna van Keulen (student Master Predikant en voorzitter)

Wilt u meer weten over de opleidingscommissie? Neem dan contact op via: opleidingscommissie@tukampen.nl.

Wettelijke verankering

Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. Dit staat beschreven in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De commissie heeft:

 • Instemmingsrecht ten aanzien van de onderwerpen in de onderwijs- en examenregeling

 • Als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling

 • Adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling

 • Als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding

 • Als taak het bespreken van het visitatierapport

Meer informatie vind u in de wetstekst.

     Goedendag, waar ben je naar op zoek?