Henk de Jong-leerstoel

Dr. Jaap Dekker is bijzonder hoogleraar ‘Bijbelonderzoek en christelijke identiteit’ op de Henk de Jong-leerstoel. Deze bijzondere leerstoel is in 2014 vanwege de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding ingesteld aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. In 2018 is hij naar de Theologisch Universiteit Utrecht verplaatst.

De leeropdracht van de Henk de Jong-leerstoel behelst het exploreren en hermeneutisch doordenken van de vragen die het moderne- en postmoderne bijbelonderzoek oproept in relatie tot de christelijke identiteit van de kerk. Hierbij sluiten we aan en bouwen we voort op het werk van dr. Henk de Jong (geb. 1932; van 1969 tot 1998 studiebegeleider bij de Theologische Studiebegeleiding van de Ned. Geref. Kerken en sinds 2019 eredoctor van TU Utrecht).

De Jong heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de zoektocht naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament. Die bijdrage is primair identiteit gerelateerd, maar is het ook waard om in het huidige academisch debat te worden ingebracht, bediscussieerd en bijgesteld, uitgediept en vruchtbaar gemaakt te worden binnen het naar fragmentatie neigende moderne- en postmoderne bijbelonderzoek. Het onderzoek van de huidige leerstoelhouder spitst zich toe op de bijbels theologische contouren van het boek Jesaja. Daarnaast maakt het onderzoek deel uit van het onderzoeksprogramma Discriminating Love van de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?