Examencommissie

De examencommissie van de Theologische Universiteit Utrecht heeft de volgende taken:

  • Het uitbrengen van studieadviezen voor eerstejaars Bachelorstudenten
  • Het toelaten en het vaststellen van studieprogramma’s voor studenten met een afwijkende studieroute
  • De behandeling van vrijstellingsverzoeken
  • Het College van Bestuur adviseren over jaarlijks op te stellen Onderwijs- en Examen Reglementen
  • Verantwoordelijkheid dragen voor examens en diploma’s

In het reglement voor de commissie staat een onafhankelijke en krachtige borging van de kwaliteit van het onderwijs aan de Theologische Universiteit Utrecht centraal. De examencommissie vergadert in de regel negen keer per jaar.

Leden Examencommissie

De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

Hans Schaeffer (voorzitter)

Arco den Heijer (sec)

Rieke Brouwer (extern lid)

Marije Biesma (alumnus)

Roel Kuiper

Matthijs van der Stoep (ambtelijk secretaris)

Indienen van brieven of vrijstellingsverzoeken

  • Brieven of verzoeken aan de commissie dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering ingediend te worden. Brieven of verzoeken kunnen gemaild worden naar examencommissie@tukampen.nl.
  • Vrijstellingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer ze voorzien zijn van een ingevuld vrijstellingsformulier en het inhoudelijke advies van de betreffende docent.

Het reglement van de examencommissie, het vrijstellingsformulier en uitwisselingsformulier zijn te vinden via Sakai (inloggen is vereist).

Meer informatie over ons onderwijsaanbod vindt u op deze pagina

Goedendag, waar ben je naar op zoek?