TU Kampen mag opleidingen verplaatsen naar Utrecht

De TU Kampen mag opleidingen verplaatsen naar Utrecht. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd met dit voornemen van het bestuur. Dit besluit is een volgende stap in het proces om de Theologische Universiteit in Utrecht te vestigen.

Hiermee bevestigt het ministerie dat het aanbieden van de opleidingen Theologie vanuit Utrecht past binnen een doelmatige verspreiding van het opleidingsaanbod in Nederland. Het besluit volgt op een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Het bestuur heeft nu zes maanden de gelegenheid om definitief te besluiten de universiteit in Utrecht te vestigen.

De motivering voor deze verplaatsing is in de aanvraag onder de aandacht van de minister gebracht. De Theologische Universiteit is uit op een steviger verbinding en samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs. Dat vergroot vervolgens de studiemogelijkheden van studenten en de aantrekkelijkheid van de eigen opleiding. De centrale ligging verbetert de bereikbaarheid voor (deeltijd)studenten en voor de kennisuitwisselingsprogramma’s die de universiteit aanbiedt vanuit haar landelijke functie voor de kerken. Een andere motivatie is dat vestiging in Utrecht samenwerking met andere levensbeschouwelijke universiteiten versterkt. Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur zorg te dragen voor een gezonde en draagkrachtige organisatie, is deze samenwerking even noodzakelijk als gewenst. In recente onderwijs- en onderzoeksvisitaties is hier op aangedrongen, evenals door de gezamenlijke vergadering van de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK.

Het bestuur is blij dat er geen formele belemmeringen zijn de opleidingen te verplaatsen. Het bestuur hoopt dit najaar het proces van besluitvorming af te ronden. Eerder heeft het bestuur al te kennen gegeven per 1 september 2022 met de eerstejaars studenten in Utrecht te willen starten. In het najaar komt hierover meer informatie beschikbaar.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?