Protocol anderhalvemeterorganisatie

Algemene uitgangspunten

TU Kampen volgt de richtlijnen die OCW/VSNU op basis van het kabinetsbeleid vaststellen. Op 20 mei is er een nieuwe richtlijn vastgesteld wat betreft de onderwijsactiviteiten die op locatie aangeboden mogen worden. Daarnaast schetsen we (onder voorbehoud) enkele verwachtingen voor de langere termijn. Voor de verwachte herstart van activiteiten op locatie zijn er voorbereidingen getroffen in de gebouwen, qua organisatie van het onderwijs en het werken in de TU. Lees hier ons protocol anderhalvemeterorganisatie.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De geldende hygiëne- en gezondheidsmaatregelen van het RIVM blijven van kracht en worden gefaciliteerd:
a. Ben je verkouden, heb je (milde) verkoudheids- of griepklachten: blijf thuis. Toegang tot de gebouwen is dan niet toegestaan;
b. Heb jij of heeft iemand in je directe omgeving een kwetsbare gezondheid: blijf thuis en overleg met je leidinggevende of docent.
c. Was je handen regelmatig met water en zeep of reinig deze bij de beschikbare desinfectiezuilen;
d. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
e. Gebruik papieren hand- en zakdoeken.
Werk/studeer zo mogelijk thuis. Kom alleen naar de universiteit als dit nodig is en blijf niet langer dan nodig is.
Houd in alle gevallen ten minste anderhalve meter afstand.
We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we ons aan de afspraken houden zodat er weer fysiek onderwijs mogelijk is; spreek elkaar waar nodig aan op gedrag. De regels worden gehandhaafd. Mensen die de voorschriften overtreden wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd.

Data

Onder voorbehoud van de richtlijnen vanuit de overheid, verwachten we op de volgende data de volgende activiteiten te kunnen herstarten:

1 juni Werknemers kunnen indien nodig op kantoor werken.
Studenten kunnen volgens instructies gebruik maken van studiezalen.
15 juni Tentamens, afstudeervoordrachten, externe stageactiviteiten (in overleg met stageadres) op locatie binnen een bepaald tijdslot;
Kleinschalige vergaderingen/bijeenkomsten van personeel (indien nodig en voor zover de – beschikbaarheid van – ruimtes dit toelaten). Maximaal 10 personen.
31 augustus Opening academisch jaar in aanwezigheid van personeel (onder voorbehoud)

Algemene organisatorische maatregelen

Gebouw- en ruimtegebruik

Broederweg 15-19
 • In het gehele gebouw geldt (waar mogelijk) eenrichtingsverkeer omdat de gangen en het trappenhuis geen tweerichtingsverkeer toelaten. De looprichting is met pijlen en bordjes aangegeven.
 • Alleen de hoofdingang van de universiteit is als ingang in gebruik. Alle overige toegangsdeuren zijn uitgangen. De routes en uitgangen worden in de gebouwen en lokalen aangegeven. Vanaf de hoofdingang zijn vier routes mogelijk:
 • Links aanhouden om naar de koffie-/recreatieruimte te gaan, of naar de Senaatskamer. Deze ruimtes verlaat je via de uitgang bij de Senaatskamer;
 • Rechtdoor om naar de Aula of lokaal 5 te gaan. De aula verlaat je via de nooduitgang aan de achterzijde. Lokaal 5 verlaat je via de zijdeur.
 • Rechtsaf om naar de toiletten te gaan.
 • De trap op om naar de kantoren en lokalen in Broederweg 15 of 19 te gaan. Broederweg 15 verlaat je via het trappenhuis in Broederweg 19, door de uitgang bij lokaal 8. De lokalen in Broederweg 15 verlaat je via de nooduitgang die in elk lokaal aanwezig is, via de brandtrap naar beneden.
 • Trappenhuizen:

Broederweg 19: We gebruiken de bovenste trap naar de AiO-zolder alleen in twee richtingen voor degenen die daar werken.

In Broederweg 15 gebruiken we de trap alleen in twee richtingen door de werknemers die op de eerste of tweede verdieping kantoor houden. Aangezien de trap maar door 1 persoon tegelijk gebruikt kan worden, hangen er spiegels om te checken of er tegenliggers aankomen. In alle overige gevallen en voor alle overige personen is slechts eenrichtingsverkeer toegestaan volgens de aangegeven routes.

Belangrijk
 • Per ruimte is het maximum aantal personen aangegeven dat in de ruimte is toegestaan. Dit maximum geldt ook voor kortdurende overleggen.
 • Voor kantoren geldt als regel dat er maximaal 1 werknemer per kantoor werkt. Regel in onderling overleg wie op welke dag op kantoor werkt en wie thuis werkt. Is het noodzakelijk dat personen die normaal in hetzelfde kantoor werken ook nu tegelijkertijd op de TU werken, treedt dan in overleg met Hans van Gelder of er een alternatieve werkplek beschikbaar is op die werkdagen.
 • Op diverse kantoren is aangegeven dat er maximaal 2 personen zijn toegestaan. Dit betekent nog steeds dat er maximaal 1 werknemer werkt, maar dat er ruimte is voor overleg met een tweede persoon.
 • Kantoren waar wel met 2 personen gewerkt mag worden, wordt individueel aan medewerkers meegedeeld.
 • De studiezaal (lokaal 1) kan door maximaal 8 personen worden gebruikt. Gebruik kan alleen na reservering (zie hieronder voor instructie). Studeren in de gangen/alternatieve zitplaatsen in de gebouwen is niet toegestaan.
 • Er zijn geen kapstokken beschikbaar. Neem je jas mee naar kantoor / college.
Pauze, koffie en restauratieruimte
 • De restauratieruimte biedt plaats aan een zeer beperkt aantal mensen. Dit betekent dat pauzes en koffiedrinken met name buiten en op kantoor / in de collegezaal zal moeten gebeuren. Neem ook hierbij de anderhalve meter in acht. Vermijd groepsvorming.
 • Om opstoppingen en druk verkeer in de gangen te voorkomen: verlaat na het koffie/thee pakken z.s.m. de ruimte en keer terug naar je werkplek.
Fietsenstalling Broederweg
 • De fietsenstalling kan gebruikt worden om fietsen te stallen. Vervolgens het gebouw via de hoofdingang betreden.
 • De tafeltennistafel mag niet gebruikt worden.
Linneweversgilde
 • De kantoren in het Linneweversgilde zijn toegankelijk voor personeel.
 • Let in het trappenhuis op tegenliggers: wacht tot de trap vrij gebruikt kan worden.
 • Op de kantoren is het maximaal aantal toegestane personen aangegeven.
 • De studiezalen in het Linneweversgilde zijn alleen op aanvraag toegankelijk voor een beperkt aantal personen. Toegang uitsluitend na toestemming van het bibliotheek personeel. Aanvragen kan via bibliotheek@tukampen.nl
Bibliotheek
 • De bibliotheek is alleen geopend voor het afhalen bij de balie van aangevraagd materiaal, voor kopiëren, en voor maximaal 10 studieplekken op basis van reservering (zie hieronder voor instructie).
 • De avondopenstelling van de bibliotheek is tot 1 september opgeschort.
Studiezalen

Studiezalen zijn alleen toegankelijk na reservering. Dit om te voorkomen dat studenten of externen naar Kampen reizen, maar vervolgens niet terecht kunnen. Een reservering kan op de volgende wijze.

Reservering voor studieplek in lokaal 1 (Broederweg 15)

 • Er is plaats voor maximaal 8 studenten;
 • Men kan aansluitend maximaal 1 dagdeel reserveren, maximaal 2 dagdelen per week. (Blijkt na verloop van tijd dat er weinig belangstelling is, dan kan dit uitgebreid worden). ’s Morgens van 9.00 – 12.30 uur. ’s Middags van 13.00 – 17.00 uur.
 • Ben je 30 minuten na start van je reservering nog niet aanwezig, dan vervalt de reservering.
 • Bij vertrek: reinig de gebruikte werkoppervlakken, toetsenbord en muis en verlaat de studiezaal via de nooduitgang.
 • Reserveer telefonisch via de receptie: 038-4471710

Reservering voor studieplek in bibliotheek

 • Er is plaats voor maximaal 10 personen.
 • Er kan aansluitend maximaal 1 dagdeel gereserveerd worden, maximaal 2 dagdelen per week. (Blijkt na verloop van tijd dat er weinig belangstelling is, dan kan dit uitgebreid worden). ’s Morgens van 9.00 – 12.30 uur. ’s Middags van 13.00 – 17.00 uur.
 • Ben je 30 minuten na start van je reservering nog niet aanwezig, dan vervalt de reservering.
 • Bij vertrek: reinig de gebruikte werkoppervlakken, toetsenbord en muis en verlaat de gebouwen.
 • Reserveer per e-mail, via bibliotheek@tukampen.nl
 • Pas na bevestiging van reservering naar de TU komen.

Hygiënemaatregelen

 • Bij binnenkomst van gebouwen is het verplicht om handen te desinfecteren;
 • Voorafgaand aan gebruik van kopieerapparaten en koffieapparaten verplicht handen desinfecteren;
 • We verwachten van iedereen dat zij bijdragen aan het bewaren van de hygiëne in de gebouwen. Na gebruik collegezaal / kantoor desinfecteert iedereen de eigen gebruikte werkoppervlakken (bureaus, tafels, stoelen, toetsenborden, muizen, etc.). Touchscreens (van smartboards bijv.) niet met handen bedienen, maar met bijbehorende pen. Pen na gebruik reinigen. We verstrekken reinigingsdoekjes voor reiniging van werkoppervlakken.
 • We reinigen aanraakoppervlakken regelmatig.

Toiletten

 • Alle toiletten zijn toegankelijk, uitgezonderd die op de begane grond in Broederweg 19.
 • Het herentoilettenblok op de begane grond in Broederweg 15 is slechts voor 1 persoon toegankelijk. Er is op de toegangsdeur een slot aangebracht i.p.v. op de toiletten zelf zodat zichtbaar is of het toilet bezet is.
 • Het invalidentoilet in Broederweg 15 is tevens gereserveerd als damestoilet.
 • We reinigen de toiletten gedurende de dag regelmatig.

Rijen voor de toiletten in Broederweg 15 zorgen gemakkelijk voor opstoppingen bij de toegang tot het gebouw. Staan er al mensen in de rij en moet je toch naar boven, loop dan naar een toilet op de eerste verdiepin

Onderwijs

 • Onderwijsactiviteiten hebben voorrang bij het ruimtegebruik en reserveren van ruimten.
 • Instructies en roostering van onderwijs communiceren we via de onderwijsafdeling.
 • Beperk het lopen door de gebouwen zoveel mogelijk.
 • Studenten en docenten zijn aan het einde van colleges zelf verantwoordelijk voor het reinigen van gebruikte werkoppervlakken.
 • Verlaat na colleges gelijk de gebouwen via de aangegeven routes.

Onderzoek

 • Vanaf 1 september kunnen in klein verband promoties plaatsvinden.
 • Tot 1 september vinden onderzoeksgerelateerde bijeenkomsten (onderzoeksgroepen, congressen, etc.) alleen online plaats. Rond 1 september bepalen we of en per wanneer onderzoeksbijeenkomsten weer mogelijk zijn.

Kennisuitwisseling

 • Activiteiten in het kader van kennisuitwisseling vinden ten minste tot 1 september uitsluitend online plaats.

Reizen / internationale uitwisseling

 • Uit- en inreizen naar en van het buitenland is tot nader order verboden. Buitenlandse reizen zijn weer toegestaan zodra landen van Buitenlandse Zaken de code groen hebben gekregen.
 • Uitwisselingsprojecten en –activiteiten organiseren we tot nader order alleen online.

Vergaderingen / bijeenkomsten

 • Vergaderingen en bijeenkomsten vinden tot 1 september in principe online plaats. Voor noodzakelijke vergaderingen zijn alleen de Senaatskamer (max. 6 personen) en de Aula (in vergaderopstelling max 11 personen, in rijenopstelling max. 18 personen) beschikbaar, tenzij deze voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.
 • De wekelijkse chapelviering vindt voorlopig alleen online plaats.

Introductie nieuwe studenten

 • De introductie voor nieuwe studenten organiseren we op een alternatieve manier.
 • Over de introductie voor nieuwe FQI-leden vindt overleg plaats tussen de rector en FQI. De soos is in ieder geval gesloten tot 15 augustus en erna voor max. 6 personen toegankelijk.

Alarm- en brandmeldingen

In geval van een alarm of een brandmelding vervallen de maatregelen over eenrichtingsverkeer en het aantal personen in een ruimte. Volg in dat geval de reguliere routes en aanwijzingen, en verlaat de gebouwen zo spoedig mogelijk.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?