Nieuw: Religie en samenleving als tweede route in Bachelor

Religie en samenleving

Vanaf het nieuwe collegejaar krijgen Bachelorstudenten in hun tweede en derde jaar de mogelijkheid om uit modules te kiezen die gericht zijn op religie en samenleving. Deze nieuwe route legt expliciet de verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Het gaat om de modules: zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en ondernemerschap en organisatiekunde. Naast Kamper docenten zullen ook docenten van andere universiteiten colleges verzorgen.

Het is de wens van de TU theologie sterker te verbinden met andere disciplines en studenten meer keuzemogelijkheden te geven. Dit sluit aan bij interesses van scholieren en studenten. ‘Niet iedere student bereidt zich vanaf zijn 18e voor op het predikantschap, maar zo’n student zou vaak wel iets willen doen met theologie of werken in Gods Koninkrijk. Met het oog daarop willen wij studenten daarom breder kunnen vormen en begeleiden’, aldus opleidingsdirecteur  prof. dr. Ad de Bruijne. ‘Deze route biedt bovendien een goede voorbereiding voor enkele Mastervarianten die we al in huis hebben, zoals Church and Mission in the West, Identiteit-Ethiek-Samenleving, Intercultural Theology en Spiritualiteit.  Met deze nieuwe mogelijkheid faciliteert de TU Kampen niet alleen studenten die na de bachelor willen instromen in de Master Theologie Algemeen maar ook studenten die na een bachelor theologie voor een niet-theologische master kiezen.

Betrokken op de samenleving

Deze ontwikkeling past goed bij de hedendaagse behoefte aan een theologie voor kerk en samenleving. Ad de Bruijne: “Met onze tweede route in de bachelor hernemen we de vroegere betrokkenheid van de theologie op de samenleving en op andere wetenschappen. We gaan daarmee in op actuele uitdagingen van vandaag en leveren een belangrijke bijdrage aan de kadervorming binnen onze geloofsgemeenschappen.”

Met deze nieuwe mogelijkheid faciliteert de TU Kampen niet alleen studenten die na de bachelor willen instromen in de Master Algemeen maar ook studenten die na een bachelor theologie voor een niet-theologische master kiezen. De modules bestaan uit 10 EC. opzet: inleiding en basisinformatie over de discipline (4 EC), methodolische en academische vaardigheden (1 EC), dialoog theologie plus andere betrokken discipline (2 EC)  en de module mondt uit in een project van 3 EC waar de student een op een praktijk gerichte activiteit uitvoert, zowel als werkstuk (analyse, advies, beleidsstuk, bijdrage in een publiek debat etc), als door een handeling (deelname aan debat, ingezonden, interview). Dit project heeft betrekking op een actueel en urgent thema of maatschappelijk fenomeen. Het gaat om de volgende modules:

Module 1: Zingeving en filosofie

Inhoud: Basale kennis over de disciplines filosofie, historische wetenschappen, sociale wetenschappen, en theologie in hun onderlinge betrokkenheid. Daaraan verbonden zijn thema’s als verval van het liberalisme en einde van het antropoceen, crisisbewustzijn, generatiekloof (“ok, boomer”), post-truth atmosfeer, cultuurchristendom). Waar mogelijk wordt een verbinding gelegd met volgende modules in track 2 (media, politiek, gemeenschapsvorming, economie).

Module 2: Digitale samenleving

Inhoud: De IT revolutie – Gegevens en (menselijke) communicatie  – Invloed van digitalisering op het werk – Invloed van digitalisering op relaties en gemeenschappen – invloed van digitalisering op de samenleving

Module 3: Politiek en recht

kennismaking wetenschapsgebieden politieke filosofie, politicologie, publiek recht, politieke theologie en kerkelijk recht in hun onderlinge betrokkenheid – selectie urgente hedendaagse thema’s (crisis democratie, Populisme, Omgang met minderheden, Politiek en publieke moraal, Conflict van grondrechten, Veiligheid en vrijheid, Natiestaat in een glocale wereld, Straffen tussen tolerantie en ressentiment, Kerk en staat/ vrijheid van richting)

Module 4: Ondernemerschap en organisatiekunde

Praktijkingang (bijvoorbeeld ‘theoloog-ondernemer’, ‘leider van organisatie’)

Kennismaking wetenschapsgebieden: organisatiekunde, management en leiderschap, economie, beroepsethiek en theologie in hun onderlinge betrokkenheid. D- selectie actuele hedendaagse thema’s (meer spiritueel getinte heroriëntatie rond categorieën als management, leiderschap en professionaliteit, herleving van het concept ‘roeping’, de uitdaging voor organisatievorming in een globale netwerk-samenleving, bezinning op de morele en ecologische dimensies van de economie, aandacht voor bedrijfsculturen).

De TU Kampen blijft het belang benadrukken van een theologische bachelor met een klassiek profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen. Bachelor studenten die de alternatieve route hebben gevolgd en alsnog kiezen voor de predikantsmaster moeten de talen daarom inhalen. Daarbij zal de TU Kampen hen optimaal faciliteren.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?