100 jaar Herman Bavinck

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Herman Bavinck (1854-1921) is overleden. De beroemde schrijver van de Gereformeerde Dogmatiek was samen met Abraham Kuyper een van de bekendste vertegenwoordigers van het calvinisme op het breukvlak van de negentiende en twintigste eeuw. Bavinck was zowel orthodox calvinist als moderne wetenschapper, terwijl zijn spiritualiteit geworteld was in het gereformeerde piëtisme.

Het blad Protestants Nederland brengt een themanummer uit over deze veelzijdige en nog steeds invloedrijke calvinist. Het nummer bestaat uit bijdragen van Henk van den Belt, Hans van de Breevaart, James Eglinton, Aart Goedvree, George Harinck, Dirk van Keulen en Klaas van der Zwaag. Onderwerpen zijn onder meer de katholiciteit van de kerk, de zekerheid van het geloof, het Schriftgezag, wedergeboorte en bekering, vroomheid en gebed, Bavincks betekenis voor het (neo)calvinisme, de recent uitgegeven Gereformeerde Ethiek en Bavincks levenslange vriendschap met de vrijzinnige en moslim geworden Leidse hoogleraar Christiaan Snouck Hurgronje.

Het themanummer is voor  € 7,50 (inclusief porto) te bestellen bij de administratie van Protestants Nederland: Rinus Slingerland: mslingerland@kliksafe.nl (of tel. 0182-537470)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?