Promoties Jasper Bosman en Theo Basoski

Datum
18 september 2020

Vrijdag 18 september 2020 staan er twee promoties gepland:

om 10:30 uur hoopt Jasper Bosman zijn proefschrift Celebrating the Lord’s Supper in the Netherlands: A Study of Liturgical Ritual Practice in Dutch Reformed Churches te verdedigen in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen.

Tot op heden is er weinig empirisch onderzoek gedaan naar het avondmaal in de gereformeerde traditie en in de Nederlandse context in het bijzonder. Dit onderzoek probeert deze leemte te vullen door de uitvoering, beleving en waardering van het avondmaal binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te beschrijven en te analyseren vanuit vier verschillende perspectieven. Deze perspectieven zijn afgeleid van het “theologie in vier stemmen”-model (Theology in Four Voices), een onderzoeksinstrument dat ontwikkeld is in Groot-Brittannië.

Het doel van dit onderzoek is om vanuit een empirisch perspectief bij te dragen aan het verstaan van wat er gebeurt in het avondmaal. Bovendien wil dit onderzoek de waardering van concrete, liturgisch-rituele praktijken stimuleren, zowel binnen als buiten de Nederlandse gereformeerde context, door lokale kerken in de gelegenheid te stellen om de beleving van het avondmaal te onderzoeken en te bevorderen.

Het avondmaal wordt in deze dissertatie omschreven vanuit de volgende perspectieven: de operante stem (wat er wordt gedaan en gezegd in de kerkdiensten waarin het avondmaal wordt bediend), de “aangehangen” stem (de beleving van de gemeenteleden), de formele stem (de beleving en visie van respectievelijk CGK- en GKV-theologen) en de normatieve stem (wat er over het avondmaal is geschreven in de officiële belijdenissen, formulieren en regelingen). Elke “stem” is volledig theologisch van aard en vertegenwoordigt een mogelijk perspectief op de ene realiteit. Na beschrijving van deze vier perspectieven is een “gesprek” tussen de vier stemmen geconstrueerd om de onderlinge overeenkomsten en verschillen te beschrijven en te analyseren. Mogelijke lessen die uit deze conversatie volgen zijn geformuleerd in een afzonderlijk slothoofdstuk.

Jasper Bosman was AIO Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en is op dit moment werkzaam als kerkelijk werker in Hilversum. Zijn dissertatie is gepubliceerd in de serie Netherlands Studies in Ritual and Liturgy (NSRL) en is na de promotiedatum te bestellen via crh@rug.nl

om 15.00 uur staat de promotie van Theo Basoski gepland, ook in de  Nieuwe Kerk

Voor de Heer en voor Oranje –

Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674)

Via pamfletten probeerden regenten maar ook gewone burgers in de zeventiende eeuw de meningsvorming over maatschappelijke kwesties te beïnvloeden. Zo ook Simon Oomius, predikant van Purmerland en Waterland. Van het Rampjaar 1672 tot na de Vrede van Westminster in februari 1674 schreef hij vijf politieke pamfletten, die in totaal 540 bladzijden beslaan. Hierin verdedigde en promootte hij de koers van de jonge stadhouder Willem III, nader er, voor de meeste gewesten, een einde gekomen was aan een stadhouderloos tijdperk. Oomius laat niet alleen zien welke politiek volgens hem in tijd van oorlog moet worden gevolgd, maar geeft ook een schets van de politiek die in vredestijd moet worden gevoerd. Zijn ‘bazuinen’ getuigen van Oomius’ ideaal van de Republiek als confessionele staat, waarin de gereformeerde belijdenis een belangrijke samenbindende factor is en het Oranjehuis een bewaker en waarborg van de (religieuze) eenheid.

Het zijn i.v.m. Coronamaatregelen geen openbare bijeenkomsten. De promoties zijn via deze link te volgen.

Goedendag, waar ben je naar op zoek?