Digitale samenleving (10 EC)

Prof. dr. Ad de Bruijne, Marc de Vries, J. Esselink, Dr. Steven van den Heuvel

De module Digitale samenleving (10 EC) wordt in 2024-2025 tegelijk aangeboden aan bachelor 2 en bachelor 3. Als er op 1 januari 2025 minder dan 5 studenten aangemeld zijn, is de vorm die van begeleide zelfstudie.

Deze module bestaat uit drie collegelijnen die naast elkaar lopen.

a. In een eerste lijn van hoor- en werkcolleges wordt basale kennis verworven van fenomenen en trends in de digitale samenleving. Daarbij is o.m. aandacht voor de historische ontwikkeling van de IT, voor de convergentie van telecom en computing, voor de convergentie van informatiewereld en fysieke wereld, voor het belang van data en voor communicatie vanuit sociaal perspectief. Daarnaast wordt meer expliciet ingezoomd op de invloeden van digitalisering op de mens, met name op menselijke arbeid, op menselijke relaties en gemeenschappen en op de menselijke visie op de werkelijkheid.

b. De tweede lijn betreft theologische reflectie op de boven genoemde trends, die telkens haar insteek neemt bij concrete topics als algoritmen, virtuele realiteit, robotisering, gebruik van data e.d. Vertrekkend vanuit de brede gereformeerde traditie wordt gezocht naar een theologische en levensbeschouwelijke duiding van de genoemde fenomenen en trends, die dienstbaar kan worden aan een constructieve christelijke houding.

c. Deze beide lijnen worden geflankeerd door een derde lijn die gericht is op het verder inoefenen van de bij ‘sensemaking’ passende academische vaardigheden. Daarbij ligt de nadruk op schrijven, presenteren, debatteren en ondernemerschap in het kader van een publieke dialoog vanuit de theologie.

Tijdens de collegeweken houden de studenten een leesverslag bij. In de studieweken van periode C vindt het eerste deel van een praktijkinteractie plaats. Deze wordt voorgezet en afgerond in de studieweken van periode D. Aan het eind van collegeperiode D vindt een dialoogmiddag plaats, waarin de verschillende disciplines met elkaar in gesprek worden gebracht. Dit vormt een feedbackmoment voor de studenten wat betreft de inoefening van communicatieve vaardigheden. De studieweken van periode D zijn verder gewijd aan de afronding van het leesverslag en het maken van een essay. Voorafgaand aan de afronding van dat laatste vindt een week voor de deadline een presentatie (of andere vorm van communicatie) van en groepsdiscussie over de contouren daarvan plaats. Dit is een inhoudelijk feedbackmoment voor het essay en tegelijk een toetsmoment voor de leerlijn ‘vaardigheden’.

Werkvormen

Hoorcolleges, werkcolleges, presentaties, dialoog, groepsopdrachten, zelfstudie.

Toetsing

Leesverslag(waardering), presentatie (cijfer), essay (cijfer). Elk onderdeel moet voldoende zijn. Het cijfer van het essay is ook het eindcijfer van de module.

Studielast

Totaal: 10 ec = 280u

Contacturen: ca. 50

Zelfstudie, collegevoorbereiding en voorbereiding project: 230u

Rooster

Dit vak loopt door in periode D.

studieadvies@tuu.nl Hulp nodig van onze studieadviseur?

Schrijf je nu in voor één van deze vakken

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Schrijf je in voor:

Periode B: 11 november 2024 t/m 20 december 2024 (inschrijven voor 18 september 2024)

Periode C: 3 februari 2025 t/m 27 april 2025 (inschrijven voor 18 december 2024)

Periode D: 22 april 2025 – 27 juni 2025 (inschrijven voor 12 februari 2025)

Keuzevakken - Inschrijving (nog) gesloten:

Periode A: 2 sep 2024 - 8 nov 2024 (inschrijving gesloten)

Goedendag, waar ben je naar op zoek?